Xenchain Ico: The Evolution Of Digital Identity

Tổng quan về Xenchain XenChain tăng tốc và tăng cường các quy trình xác minh danh tính bằng cách sử dụng công nghệ e-KYC yêu cầu nhận dạng khuôn mặt, giúp xác thực tài liệu thủ công một điều trong quá khứ.  Dữ liệu cá nhân được mã hóa và lưu trữ trong sổ kế toán công khai khiến nó an toàn khỏi các vi phạm. Xenchain, hợp tác với nhiều công cụ xác thực dữ liệu của công ty đáng tin cậy, sẽ chính xác có được, xác nhận và…

Read More

What is monero?

While hundreds of cryptocurrencies have been launched and many have attempted to provide users with greater privacy, they have seen varying levels of success. Bitcoin, the first cryptocurrency to scale, was originally touted as providing users with anonymity. The cryptocurrency’s protocol attempted to offer a high level of privacy by shielding user identities behind pseudonymous addresses, randomly generated strings of numbers and letters. However, this approach proved ineffective. Bitcoin addresses and transactions are both recorded on the blockchain, making them publicly available. Even though an individual bitcoin address is pseudonymous, it…

Read More